Rk Name   gp g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg hat s
1 J Petrie (RDC) RDC 16 9 4 13 16 +0 3 1 0 4 0 0 20
2 V Kuželová (NAIT) NAIT 15 7 4 11 12 +0 1 2 0 0 0 0 6
2 B Savard (NAIT) NAIT 15 7 3 10 10 +0 4 1 0 1 0 0 6
4 M Leblanc (NAIT) NAIT 14 6 6 12 16 +0 2 0 0 0 0 0 4
4 B MacDonald (SAIT) SAIT 17 6 4 10 6 +0 2 0 0 0 0 0 7
6 M Casavant (SAIT) SAIT 18 5 4 9 31 +0 1 1 0 1 0 0 4
6 T Chenier (OC) OC 18 5 2 7 10 +0 1 0 0 1 0 1 23
6 K Hanson (NAIT) NAIT 11 5 9 14 0 +0 1 0 0 0 0 0 6
6 A Murray (GMU) GMU 16 5 0 5 20 +0 1 0 0 0 0 0 8
6 C Ricker (GMU) GMU 12 5 3 8 8 +0 3 0 0 1 0 0 11
11 C Boey (NAIT) NAIT 15 4 8 12 10 +0 0 0 0 1 0 0 4
11 C Holt (OC) OC 18 4 3 7 16 +0 0 0 0 1 0 0 12
11 S Jans (GMU) GMU 17 4 4 8 0 +0 0 1 0 0 0 0 11
11 C Jewell (GMU) GMU 17 4 9 13 6 +1 1 0 0 1 0 0 22
11 A Mihaliková (NAIT) NAIT 14 4 5 9 12 +0 2 0 0 1 0 0 8
11 K Mooney (SAIT) SAIT 18 4 5 9 30 +0 1 0 0 0 0 0 10
11 J Murrell (RDC) RDC 16 4 2 6 10 +0 0 2 0 1 0 0 15
11 K Nordell (RDC) RDC 16 4 0 4 20 +0 0 0 0 1 0 0 5
19 S Bellavance (SAIT) SAIT 17 3 4 7 18 +0 2 0 0 0 0 0 8
19 S Dolan (SAIT) SAIT 17 3 3 6 0 +0 1 0 0 0 0 0 5
19 H Fouillard (NAIT) NAIT 12 3 4 7 10 +0 1 0 0 0 0 0 2
19 C Longchamps (RDC) RDC 16 3 3 6 2 +0 2 0 0 1 0 0 4
19 J MacWilliam (GMU) GMU 14 3 6 9 12 +0 0 0 0 1 0 0 18
19 D McLeod (NAIT) NAIT 13 3 0 3 8 +0 0 1 0 0 0 0 3
19 D Scheurer (GMU) GMU 17 3 5 8 0 +0 0 0 0 1 0 0 6
19 K Skoye (GMU) GMU 13 3 1 4 6 +0 1 0 0 0 0 0 7
19 K Wilson (OC) OC 17 3 6 9 20 +0 1 0 0 0 0 0 22
28 R Beazer (GMU) GMU 14 2 4 6 2 +0 1 0 0 0 0 0 7
28 T Beck (SAIT) SAIT 13 2 4 6 2 +0 1 0 0 0 0 0 2
28 M Casson (GMU) GMU 8 2 0 2 4 +0 0 0 1 0 0 0 9
28 C Chailler (RDC) RDC 15 2 1 3 2 +0 0 0 0 0 0 0 3
28 K Cummings (OC) OC 16 2 2 4 6 +0 1 0 0 0 0 0 17
28 J Erickson (GMU) GMU 17 2 2 4 12 +0 1 0 0 0 0 0 6
28 E Lougheed (RDC) RDC 13 2 2 4 16 +0 1 0 0 0 0 0 10
28 L Lučová  (NAIT) NAIT 9 2 5 7 6 +0 0 0 0 0 0 0 6
28 T Mitchell (GMU) GMU 10 2 3 5 14 +0 1 0 0 1 0 0 6
28 J Reimer (GMU) GMU 17 2 3 5 8 +0 0 0 0 0 1 0 3
28 T Scantlebury (SAIT) SAIT 17 2 4 6 10 +0 2 0 0 0 0 0 12
28 S Shwetz (GMU) GMU 17 2 1 3 10 +0 0 0 0 1 0 0 5
28 K Somers (SAIT) SAIT 17 2 0 2 6 +0 0 0 0 0 0 0 2
28 D Sutherland (NAIT) NAIT 12 2 1 3 4 +0 0 0 0 1 0 0 2
28 F Volk (OC) OC 17 2 2 4 20 +0 0 0 0 1 0 0 17
43 C Anderson (RDC) RDC 16 1 3 4 18 +0 1 0 0 0 0 0 2
43 F Baker (OC) OC 16 1 0 1 0 +0 0 0 0 0 0 0 5
43 K Baumgardt (RDC) RDC 15 1 3 4 8 +0 0 0 0 0 0 0 6
43 K Bell (GMU) GMU 17 1 3 4 4 +1 0 1 0 0 0 0 3
43 C Bellavance (SAIT) SAIT 16 1 1 2 14 +0 1 0 0 0 0 0 4
43 S Bilodeau (NAIT) NAIT 6 1 0 1 2 +0 0 0 0 0 0 0 0
43 J Burgar (RDC) RDC 11 1 0 1 4 +0 0 0 0 0 0 0 4
43 K Cullum (RDC) RDC 16 1 1 2 8 +0 0 1 0 0 0 0 2