Rk Name   gp g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg hat s
1 C Jewell (GMU) GMU 24 6 14 20 8 +1 2 0 0 0 0 0 27
2 K Hanson (NAIT) NAIT 20 13 13 26 0 +0 3 1 0 0 0 2 16
3 C Boey (NAIT) NAIT 24 5 12 17 18 +0 0 0 0 2 0 0 6
4 A Mihalikova (NAIT) NAIT 22 7 10 17 12 +0 3 0 0 1 0 1 13
5 C Anderson (RDC) RDC 24 1 7 8 18 +0 1 0 0 0 0 0 5
5 R Beazer (GMU) GMU 21 4 7 11 4 +0 1 0 0 1 0 0 12
5 S Jans (GMU) GMU 24 5 7 12 6 +0 0 1 0 0 0 0 17
5 V Kuzelova (NAIT) NAIT 24 14 7 21 14 +0 4 2 0 2 0 0 10
5 N Reimer (GMU) GMU 24 1 7 8 22 +1 0 0 0 0 0 0 8
5 K Whaley (NAIT) NAIT 22 2 7 9 10 +0 0 0 0 0 0 0 0
5 K Wilson (OC) OC 23 4 7 11 30 +0 2 0 0 0 0 0 24
12 S Bellavance (SAIT) SAIT 23 3 6 9 24 +0 2 0 0 0 0 0 8
12 L Derdall (RDC) RDC 24 2 6 8 6 +0 1 0 0 0 0 0 6
12 H Fouillard (NAIT) NAIT 21 3 6 9 14 +0 1 0 0 0 0 0 2
12 M Leblanc (NAIT) NAIT 22 9 6 15 18 +0 2 0 0 1 0 0 6
12 J MacWilliam (GMU) GMU 17 3 6 9 12 +0 0 0 0 0 0 0 18
12 K Mooney (SAIT) SAIT 24 5 6 11 40 +0 2 0 0 0 0 0 12
12 J Petrie (RDC) RDC 24 10 6 16 20 +0 4 1 0 2 0 0 23
12 B Savard (NAIT) NAIT 21 9 6 15 16 +0 4 1 0 1 0 0 9
12 S Thomlison (GMU) GMU 21 1 6 7 14 +0 0 0 0 0 0 0 2
21 T Beck (SAIT) SAIT 19 2 5 7 4 +0 1 0 0 0 0 0 2
21 K Bell (GMU) GMU 23 4 5 9 6 +1 0 1 0 1 0 0 4
21 M Casavant (SAIT) SAIT 24 5 5 10 35 +0 1 1 0 1 0 0 4
21 K Davidson (GMU) GMU 24 0 5 5 24 +0 0 0 0 0 0 0 6
21 L Lucova (NAIT) NAIT 9 2 5 7 6 +0 0 0 0 0 0 0 6
21 B MacDonald (SAIT) SAIT 22 7 5 12 6 +0 2 0 0 0 0 0 8
21 K McMurtry (RDC) RDC 24 1 5 6 20 +0 0 0 0 1 0 0 13
21 A Reiter (NAIT) NAIT 24 2 5 7 12 +0 0 0 0 0 0 0 4
21 T Scantlebury (SAIT) SAIT 23 3 5 8 18 +0 3 0 0 0 0 0 13
21 D Scheurer (GMU) GMU 24 3 5 8 2 +0 0 0 0 1 0 0 9
31 K Baumgardt (RDC) RDC 20 1 4 5 10 +0 0 0 0 0 0 0 8
31 S Dolan (SAIT) SAIT 23 5 4 9 6 +0 1 1 0 1 0 0 6
31 D McLeod (NAIT) NAIT 21 5 4 9 12 +0 1 1 0 0 0 0 7
31 T Mitchell (GMU) GMU 17 5 4 9 18 +0 1 0 0 1 0 0 8
31 J Reimer (GMU) GMU 24 2 4 6 12 +0 0 0 0 0 1 0 3
36 T Chenier (OC) OC 23 6 3 9 10 +0 0 0 0 1 0 1 25
36 S Decorby (RDC) RDC 17 0 3 3 2 +0 0 0 0 0 0 0 5
36 H Douglas (NAIT) NAIT 12 2 3 5 4 +0 0 0 0 0 0 0 0
36 R Emerson (GMU) GMU 18 2 3 5 2 +0 0 0 0 0 0 0 3
36 J Gaeckle (NAIT) NAIT 22 4 3 7 18 +0 0 0 0 0 0 0 8
36 N Germann (RDC) RDC 17 0 3 3 6 +0 0 0 0 0 0 0 0
36 E Hill (OC) OC 24 1 3 4 36 +0 0 0 0 0 0 0 20
36 A Holmes (OC) OC 17 1 3 4 6 +0 0 1 0 1 0 0 4
36 C Holt (OC) OC 24 5 3 8 26 +0 1 0 0 1 0 0 17
36 C Longchamps (RDC) RDC 24 5 3 8 4 +0 3 0 0 1 0 0 6
36 E Lougheed (RDC) RDC 21 3 3 6 26 +0 1 0 0 0 0 0 21
36 C Lyttle (NAIT) NAIT 22 1 3 4 4 +0 1 0 0 0 0 0 5
36 H Matchett (OC) OC 15 1 3 4 14 +0 0 0 0 1 0 0 12
36 J Murrell (RDC) RDC 24 10 3 13 12 +0 1 3 0 4 0 0 23
36 J Rampton (GMU) GMU 13 1 3 4 2 +0 0 0 0 0 0 0 4